Personuppgifter

St1 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kortinnehavaren registrerar och administrerar för abonnemangstjänsten i applikationen Dirt, för den bildupptagning av registrerat fordon som sker med kameraövervakning vid anslutna tvätthallar, samt för de övriga uppgifter som registreras inför eller under kundrelationen. Kortinnehavaren samtycker till att St1 behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Ändamålet med St1:s behandling av personuppgifter är att kontrollera samt administrera avtalsförhållandet med kortinnehavaren, fullgöra de skyldigheter som St1 har enligt tillämpliga lagar, förordningar samt myndighetsbeslut, samt genomföra marknads- och kundanalyser i syfte att tillhandahålla anpassade kunderbjudanden. Behandlingen omfattar uppgifter om kortinnehavaren, kortinnehavarens registrerade kortuppgifter, bildupptagning på kortinnehavarens registrerade fordon, samt kortinnehavarens abonnemang, vilka registreras som underlag för fakturerings- och reskontrabehandling, abonnemangsverifiering, statistik, affärs- och metodutveckling, riskhantering, samt anpassade kundförmåner. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till bolag inom St1 koncernen samt samarbetspartners (i Sverige och utomland med iakttagande av personuppgiftslagens restriktioner). 

Kortinnehavare som samtyckt till reklam vid registrering är införstådd med att kortinnehavaren automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger St1 rätt att för detta syfte behandla uppgifter om kortinnehavarens tjänster.

Kortinnehavaren medger att St1 på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation.

Kortinnehavaren äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas, begränsas eller tas bort. Kortinnehavaren kan också göra en skriftlig anmälan till St1 om kortinnehavaren, efter medgivande härtill, inte längre vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr.

Användning av cookies

På vår webbplats och i vår app samlar vi in uppgifter om användarens terminal med hjälp av cookies och övriga motsvarande tekniker. Cookies är vanligtvis små textfiler som din webbläsare lagrar för att identifiera och återidentifiera användare. Den sparade informationen kan till exempel användas för att räkna antal webbläsare som besöker vår webbplats samt för analysering av webbplatsens användning, exempelvis genom statistisk övervakning. Vi strävar efter att utveckla vår service så att den hela tiden blir bättre för användaren. 

Med hjälp av cookies kan bland annat följande information samlas in 
användarens IP-adress; klockslag; besökta sidor och tiden som använts på sidorna; typ av webbläsare; terminalens operativsystem; från vilken URL användaren kommit till webbplatsen och till vilken URL användaren går vidare till efter att ha besökt webbplatsen; och från vilken server och domänadress användaren kommit till webbplatsen. 

Webbplatsen kan även innehålla cookies från tredje parter, exempelvis sådana som utför mätnings- och övervakningstjänster. Tredje parter kan lägga in cookies på terminalen när kunden besöker webbplatsen. 

Cookies på tredje parters webbplatser 
Förutom cookies på vår webbplats används cookies även på tredje parters webbplatser för att göra reklam för Dirt Carwash. Information som sparats genom samarbetspartners cookies och andra tekniker möjliggör riktad reklam baserat på tidigare webbeteende och andra faktorer. På så sätt kan reklam riktas till användare som sannolikt är mest intresserade av den. Beteendeinformation som sparats via andra webbplatser än Dirt Carwash kan i sådana fall också användas för riktad reklam. 

Vi och våra samarbetspartners kan även spara information om effektiviteten med vår reklam. I detta syfte kan vi till exempel samla in följande information: information om hur många gånger en viss annons visats i en webbläsare; information om huruvida annonsen klickats på och information om huruvida detta ledde till att produkten köptes i webbutiken. 

Avaktivering av cookies och förhindrande av riktad reklam 
Kunden kan själv bestämma i vilken utsträckning den ger samtycke till användning av cookies och riktad reklam. Användningen av cookies kan ändras genom webbläsarens inställningar. Om cookies avaktiveras är nödvändigtvis inte alla funktioner på webbplatsen tillgängliga. 

Om kunden inte vill att reklam riktas baserat på intresseområden kan denna själv förhindra riktad reklam. Om du stänger av riktad reklam syns fortfarande lika många annonser som tidigare, men annonserna väljs inte baserat på dina intresseområden. 

Lagring av personuppgifter 
Personuppgifter lagras så länge som behandlingen är nödvändig i förhållande till det syfte för vilket personuppgifterna behandlas. Vid kundens återkallelse av samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter avseende riktad reklam ska företaget enbart radera sådana personuppgifter om det inte finns andra lagliga grunder för behandlingen.  

Företaget ska regelbundet radera eller avidentifiera överflödiga personuppgifter. Personuppgifter ska raderas eller avidentifieras när de inte längre är nödvändiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller när behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla lag, förordning eller annat offentligt regelverk.  

Kontaktinformation 
De registrerade kan ta kontakt med dataskyddsombudet i alla ärenden som gäller behandlingen av deras personuppgifter eller utövandet av rättigheter som grundar sig på dataskyddsförordningen. Du kan kontakta dataskyddsombudet vid frågor om personuppgiftspolicyn genom e-post dataprivacy@st1.se eller per brev till: 

St1 Sverige AB 
Dataskydd (Nordic DPO) 
Löfströms allé 5 
172 66 Sundbyberg 


hejdirt@dirtcarwash.se


Dirt Carwash är en del av St1 Sverige AB